Vedtægter

§ 1.
Selskabets navn er Andelsselskabet ”Diernæs Forsamlingshus” pr. Faaborg. Dets område er den del af Faaborg kommune, der hørte til den gamle Diernæs Kommune. Selskabets hjemsted er Diernæs pr. Faaborg. Selskabets formål er, at tilvejebringe passene lokaler til afholdelse af arrangementer af kulturel karakter, herunder gymnastik og andre idrætsaktiviteter. Med bestyrelsens samtykke kan det også benyttes til afholdelse af politiske og kommunale møder, samt anvendes ved festlige lejligheder.

§ 2.
Alle personer i området for Diernæs kommune, førend kommunesammenlægning kan være medlemmer. Andre personer kan optages som medlemmer med bestyrelsens samtykke.

§ 3.
Ethvert medlem er uden videre undergivet selskabets vedtægter, således som de til enhver tid er lovligt vedtagne på selskabets generalforsamling. For selskabets forpligtelser hæfter dens formue, herunder andelskapitalen. Ingen af medlemmerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser.

§ 4.
Den nødvendige kapital til anlæg, nyanskaffelser eller udvidelser kan tilvejebringes ved lån. Ingen medlemmer hæfter personligt. Når optagelse af et lån er lovligt vedtaget på en generalforsamling, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive de fornødne dokumenter herfor, samt til at pantsætte foreningens ejendom til sikkerhed for lånet.

§ 5.
Selskabets interesser varetages af en bestyrelse på 9 medlemmer, som vælges på 3 år, 3 medlemmer afgår hvert år. Bestyrelsen vælger af sin midte, formand, næstformand og kasserer. Formanden repræsenterer foreningen og fører forhandlingsprotokollen. Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for dens midler. Bestyrelsen drager omsorg for husets vedligeholdelse og for, at det bruges i overensstemmelse med vedtægterne.

§ 6.
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Den årlige generalforsamling afholdelse inden udgangen af februar måned, hvor bestyrelsen vælges og årsregnskabet  fremlægges til godkendelse, efter at det forinden er gennemgået af 2 ved generalforsamlingen for 1 år valgte revisorer.

§ 7.
Bestyrelsen fastsætter hvad medlemmernes kontingent skal være, og bestyrelsens fastsættelse skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 8.
Forslag til forandring af husets vedtægter, skal indgives skriftligt 14 dage før generalforsamlingen, til formanden. § 1. Kan kun forandres når 3/4 af medlemmerne stemmer herfor. De øvrige paragraffer kan ændres , når ½ af medlemmerne stemmer herfor. Hvis ikke det fornødne stemmeflertal opnås, kan der indkaldes til ny generalforsamling i løbet af 14 dage, hvor almindelige stemmeflertal er afgørende.

§ 9.
Med hensyn til andre sager er generalforsamlingen beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal. Alle spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflertal. Er stemmer lige, bortfalder spørgsmålet. Når 25 af foreningens medlemmer forlanger afholdt ekstraordinær generalforsamling, skal formanden sammenkalde til en sådan i løbet af 3 uger.

§ 10.
Bestyrelsen bestemmer afgiften i hvert enkelt tilfælde, ved brugen af huset. Beskadiges huset må vedkommende, som har forvoldt skaden, betale istandsættelsen.

§ 11.
Medlemmer som melder sig ud, har ingen andel eller krav på foreningens formue.

§ 12.
Selskabets opløsning kan ikke finde sted før de af selskabets optagne lån er fuldt indfriede. Såfremt denne betingelse er til stede kan selskabet opløses, når et flertal af foreningens medlemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dags mellemrum stemmer derfor, i så tilfælde bestemmer generalforsamlingen, hvorledes selskabets aktiver skal anvendes.

 

Diernæs, 23. februar 2004